Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
11/18/2017

Διδακτέα Ύλη

Εισαγωγή
Συντονισμός Δοσοληψιών
Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων
SQL-1999
Αποθήκες Δεδομένων
Χρονικές και Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
Εξόρυξη Δεδομένων Ρεύματα Δεδομένων
Column-oriented Βάσεις Δεδομένων
MapReduce & Νεφελώδης Υπολογισμός

  •  
  •