Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
4/22/2019

Διαλέξεις

Διάλεξη 01 10/8/2012 5:00:00 PM Έγινε Εισαγωγή
Διάλεξη 02 10/15/2012 5:00:00 PM Έγινε Εισαγωγή στις Δοσοληψίες, Συντονισμός Δοσοληψιών (μέρος Α)
Διάλεξη 03 10/29/2012 5:00:00 PM Έγινε Συντονισμός Δοσοληψιών (μέρος Β), Επαναφορά σε Λειτουργία
Διάλεξη 04 11/5/2012 5:00:00 PM Έγινε Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, μέρος Α
Διάλεξη 05 11/12/2012 5:00:00 PM Έγινε Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, μέρος Β
Διάλεξη 06 11/19/2012 12:00:00 AM Έγινε Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων, Αντικειμενο-σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (SQL-1999)
Διάλεξη 07 11/26/2012 5:00:00 PM Εκκρεμεί Αποθήκες Δεδομένων & Εξόρυξη Δεδομένων