Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική
10/21/2019

Διαλέξεις

Εισαγωγή στα Συστήματα Γνώσης 5/23/2007 12:00:00 AM Έγινε Βασικοί Ορισμοί. Χαρακτηριστικά Συστημάτων Γνώσης. Εφαρμογές. Αρχιτεκτονική, Δομή και Λειτουργία. Διαδικασία Ανάπτυξης Συστημάτων Γνώσης. Μεθοδολογίες Ανάλυσης Προβλήματος και Εκμαίευσης Γνώσης. Επαλήθευση και Έλεγχος Αξιοπιστίας. Εργαλεία Ανάπτυξης Συστημάτων Γνώσης.
Επίλυση Προβλημάτων με Έμπειρα Συστήματα 5/30/2007 12:00:00 AM Έγινε Επίλυση Προβλημάτων Χωρίς Χρήση Μαθηματικού Μοντέλου. Αναπαράσταση Εμπειρικής Γνώσης με Συστήματα Κανόνων. Συστήματα Παραγωγής. Σχεδιασμός και Λειτουργία Εμπείρων Συστημάτων. Εφαρμογές.
Έμπειρα Συστήματα και Αβεβαιότητα 6/6/2007 12:00:00 AM Έγινε Είδη Αβεβαιότητας. Ο νόμος του Bayes. Συντελεστές Βεβαιότητας. Θεωρία Dempster-Shafer. Ασαφής Λογική και Ασαφείς Κανόνες. Συστήματα Ασαφούς Συλλογιστικής.
Σημασιολογικός Ιστός 6/13/2007 12:00:00 AM Έγινε Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό. Δόμηση Πληροφορίας και Γνώσης. Σημασιολογία στον Παγκόσμιο Ιστό. Σημασιολογία Ανοικτού και Κλειστού Κόσμου. Οντολογική Γνώση. Εργαλεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οντολογιών.
Περιγραφικές Λογικές - Σύνταξη και Σημασιολογία 6/20/2007 12:00:00 AM Έγινε Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές. Σύνταξη και Σημασιολογία Περιγραφικών Λογικών. Ονοματολογία. Σώμα ορολογιών. Σώμα Ισχυρισμών. Υπηρεσίες Συλλογιστικής. Απαλοιφή Σωμάτων Ορολογίας.
Περιγραφικές Λογικές - Συλλογιστική 6/27/2007 12:00:00 AM Έγινε Αλγόριθμοι Εξαγωγής Συμπερασμάτων. Αλγόριθμοι Tableaux για Βασικές Περιγραφικές Λογικές. Τερματισμός, Ορθότητα και Πληρότητα. Πολύ εκφραστικές Περιγραφικές Λογικές.
Ανάπτυξη Συστημάτων Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό 7/4/2007 12:00:00 AM Έγινε Το Μοντέλο Περιγραφής Διαδικτυακών Πόρων RDF. Σύνταξη της RDF. Σύνταξη της RDFS. Η γλώσσα OWL (OWL Lite, OWL DL, OWL Full). Περιγραφές και Αξιώματα Κλάσεων και Ιδιοτήτων. Άτομα και Ονοματικές Έννοιες. Σημασιολογία της OWL. Αναπαράσταση Οντολογικής Γνώσης με Χρήση της OWL. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών.
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας - Εισαγωγή 10/26/2007 4:42:14 PM Έγινε Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας - Σύγκριση με Τυπικές Γλώσσες. Επίπεδα Ανάλυσης Φυσικής Γλώσσας (Φωνολογικό, Λεκτιικό, Μορφολογικό, Συντακτικό, Σημασιολογικό), Φραστικά Συστατικά, Κανόνες Φραστικής Δομής (Phrase Structure Rules)
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας – Γραμματικές 8/29/2007 12:00:00 AM Έγινε Απλές Γραμματικές Ορισμένης Πρότασης (Definite Clause Grammars: DCG). Φορμαλισμοί παράστασης γλωσσικής γνώσης: Δομές Ιδιοτήτων (Feature Structures), Ενοποίηση (Unification), Ενοποιητικές Γραμματικές (Unification Grammars).
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας – Λογική 9/5/2007 12:00:00 AM Έγινε Προτασιακή Λογική - Σημασιολογική Αναπαράσταση με Λογική Πρώτης Τάξης. Σημασιολογία Φυσικής Γλώσσας - Χρήση λ-λογισμού για τον χειρισμό σημασιών - Ποσοδείκτες - Σημασιολογία Απλού Λογικού Προγραμματισμού.
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 9/12/2007 12:00:00 AM Έγινε Απεικόνιση Παράσταση και συσχέτιση εννοιών (οντολογίες, εννοιακοί γράφοι). Πολυγλωσσικοί πόροι: Λεξικά, Θησαυροί, Ελεγχόμενες Γλώσσες (Controlled Languages)