Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
6/18/2018
Skip Navigation Links : Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων : Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθήματος

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθήματος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

-          Αναγκαιότητα για Π.Σ. – Προκλήσεις -  Ορισμοί

2.-  ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

-          Συστήματα Διοίκησης  (ESS,  MIS,  DSS)

-          Ενδιάμεσα Συστήματα (KSS, OAS)

-          Συστήματα Λειτουργίας (TPS)

-          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-     ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (συνέχεια)

-          Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

-          Χρήση Π.Σ. από Επιχειρήσεις

4.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (μέρος 2ον)

-          Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων  

-          Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πληροφοριακά Συστήματα

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

5.- ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ               

-     Υπολογιστές και Συστήματα (Hardware)

-          Λογισμικό Π.Σ.

-          Διοίκηση Δεδομένων και Πληροφοριών

6- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ  

-          Τηλεπικοινωνίες

-          Client-Server (Πελάτης - Εξυπηρετητής)

-          Enterprise-Wide Computing

-          Middleware

-          Τυποποιήσεις και Ανοικτά Συστήματα

-          Παραδείγματα Τυπικών Προϊόντων

 

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

 

7 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Plan) - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  Π.Σ.- 

-     Ανάλυση, Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Eλεγχος 

-          Μετάπτωση, Παραγωγή Συντήρηση

-          Τεχνολογίες Ανάπτυξης,Δομημένες Μεθοδολογίες, Αντικειμενοστραφείς Μεθοδολογίες, Software Re-engineering

8.- ΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ και ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

-          CASE:   Repositories, Data Dictionaries

-          SDLC, Prototyping, RAD, JAD

-          Application Software Packages, User-Development

-          Outsourcing

9.-  ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   (μέρος Α)

-     Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

-          Παραδείγματα

10.-  ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   (μέρος Β)

-     Επιχειρηματική Ευφυϊα  (Business Inteliigence)

-          Αναλυτική Επεξεργασία, Αποθήκες Δεδομένων, Εξόρυξη Γνώσης

11.-  ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ  – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   (μέρος Γ)

-          Enterprise Resource Planning (ERP): SAP -  To πακέτο SAP R/3

-          Συστήματα CRM, SCM

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Λειτουργικότητα και Διοίκηση Π.Σ. 

 

12.-  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

-     Κοινωνικές, Ηθικές Επιπτώσεις - Κώδικες Δεοντολογίας

-          Η Ελληνική Νομοθεσία - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

-          Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

13.-  ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Σ. και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

-          Μέθοδοι Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

-          Business Process Re-engineering (BPR)

-          Downsizing - Rightsizing

-          Μετάπτωση (Conversion, Migration)

-          Π.Σ. και Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM)

-          Benchmarking Πληροφοριακών Συστημάτων

-          Διοίκηση της Αλλαγής (Change Management)

-          Case Studies: Παράγοντες Επιτυχίας

Ημ. Εισαγωγής: 10/29/2007 1:20:44 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:13:15 PM