Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
4/22/2019

Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων)

1η Διάλεξη 4/6/2009 11:00:00 AM Έγινε - Διαδικαστικά μαθήματος
- Αναφορά Claremont
2η Διάλεξη 4/27/2009 11:00:00 AM Έγινε - IR και μηχανές αναζήτησης
3η Διάλεξη 5/4/2009 11:00:00 AM Έγινε - Τεχνολογίες XML
- Γλώσσες ερωτήσεων για XML
4η Διάλεξη 5/11/2009 11:00:00 AM Έγινε - Επεξεργασία Σημασιολογικού Περιεχομένου στον Ιστό
5η Διάλεξη 5/18/2009 11:00:00 AM Έγινε - Διαχείριση δεδομένων στο Σύννεφο (Cloud computing)