Τεχνητή Νοημοσύνη
11/18/2017

Ασκήσεις

Κάθε σπουδαστής θα παραδώσει ασκήσεις που θα δοθούν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίνονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλες οι ασκήσεις και τα θέματα που θα μοιρασθούν θα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος.