Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
12/11/2017

Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟ: Management Information Systems (Prentice Hall)
By K. and J. LAUDON
Prentice Hall – International Edition (Tenth Edition - 2006)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤH

Φωτοτυπημένα Κείμενα - Ιστοσελίδα