Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
4/22/2019
Skip Navigation Links : Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA) : Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθήματος

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθήματος

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθήματος

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (Βασιλείου)

-          Αναγκαιότητα για Π.Σ. – Προκλήσεις -  Ορισμοί

-          Συστήματα Διοίκησης  (ESS,  MIS,  DSS)

-          Ενδιάμεσα Συστήματα (KSS, OAS)

-          Συστήματα Λειτουργίας (TPS)

-          ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

2.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Τατσιόπουλος)               

-          Συστήματα επιχειρησιακής οργάνωσης ERP (Enterprise Resources Planning).  Ιστορική διαδρομή. 

        Ορισμοί.  Τα οφέλη.  Ομάδες εφαρμογών στα συστήματα ERP.  Ομάδα οικονομικών εφαρμογών

        (Financials).  Ομάδα εφαρμογών εφοδιαστικής (Logistics).  Ομάδα εφαρμογών διαχείρισης

        ανθρώπινων πόρων (Human Resources).  ERP και περιφερειακές εφαρμογές.  ERP και

        Αναδιοργάνωση Eπιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR).  Η υλοποίηση συστήματος ERP.

-          Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και διαδικασίες.  Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων

        αναδιοργάνωσης. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης.  Ορισμός στόχων. Σύνθεση-ανάλυση

        λύσεων και αναδιοργάνωση με τη βοήθεια συστημάτων ERP.  Αξιολόγηση και λήψη απόφασης. Σχεδιασμός διαδικασιών &  πληροφοριακών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων.  Οι αρχιτεκτονικές ARIS, CIMOSA, IFIP και GRAI.

        ΘΕΜΑ: Χαρτογράφηση διαδικασιών σε βιομηχανική επιχείρηση (DAVIS).

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

3.- ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ   -   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ  (Βασιλείου)    

-          Υπολογιστές και Συστήματα (Hardware)

-          Λογισμικό Π.Σ.

-          Διοίκηση Δεδομένων και Πληροφοριών 

-          Τηλεπικοινωνίες

-          Client-Server (Πελάτης - Εξυπηρετητής)

-          Enterprise-Wide Computing

-          Middleware

-          Τυποποιήσεις και Ανοικτά Συστήματα

-          Παραδείγματα Τυπικών Προϊόντων

 

 

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

 

4 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Plan) - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  Π.Σ.-  ΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ και ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Βασιλείου)  

-          Ανάλυση, Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Έλεγχος 

-          Μετάπτωση, Παραγωγή Συντήρηση

-          Τεχνολογίες Ανάπτυξης, Δομημένες Μεθοδολογίες, Αντικειμενοστραφείς Μεθοδολογίες, Software Re-engineering

-          CASE:   Repositories, Data Dictionaries

-          SDLC, Prototyping, RAD, JAD

-          Application Software Packages, User-Development

-          Outsourcing

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Λειτουργικότητα και Διοίκηση Π.Σ.  - Ανασχεδιασμός

 

5.-  ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Τατσιόπουλος)   

-         To γενικό σχήμα της βάσης δεδομένων στα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning).    Εξειδίκευση βάσεων δεδομένων σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.  Το πακέτο SAP R/3.
ΘΕΜΑ:  Διαχείριση αρχείων και βάσεις δεδομένων στη DAVIS

-          Συστήματα CRM, SCM, Business Intelligence (Επιχειρησιακή Ευφυΐα)

 

6.-  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π.Σ.  (Βασιλείου)

-          Κοινωνικές Επιπτώσεις --  Κώδικες Δεοντολογίας

-          Ασφάλεια Π.Σ.  --  Η Ελληνική Νομοθεσία

-          Business Process Re-engineering (BPR)

-          Downsizing - Rightsizing

-          Μετάπτωση (Conversion, Migration)

 

7.-  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Σ. (Τατσιόπουλος)

-          Διαδικασίες προμηθειών Π.Σ.  Σύνταξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFI) και τεύχους προδιαγραφών (RFP).  Διενέργεια διαγωνισμών.  Σύνταξη διακηρύξεων. Αξιολόγηση προσφορών.  Διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων (Contract engineering).
ΘΕΜΑ:  Σύνταξη του RFP στη DAVIS

-          Διοίκηση έργων πληροφορικής.  Λίστα πακέτων εργασίας και δραστηριοτήτων.  Οργανόγραμμα και

        ρόλοι. Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων.  Τυποποίηση έργων υλοποίησης συστημάτων ERP (εργαλείο ASAP)., Οργάνωση και διοίκηση Δ/νσεων Επιχειρησιακής Οργάνωσης και Πληροφορικής. Στελέχωση και διαδικασίες.  Στρατηγικές Outsourcing. Audit πληροφοριακών συστημάτων.

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, October 02, 2012