Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
4/22/2019

Γενικά Στοιχεία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 01, 2012
Περιεχόμενο Μαθήματος

Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος δίνονται οι βασικοί ορισμοί και αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ), εκτεταμένα παραδείγματα, καθώς και στοιχεία της Επιστήμης Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων.

Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται στοιχεία της Τεχνολογίας των ΠΣ - ειδικά για Αρχιτεκτονικές (πελάτης - εξυπηρετητής, κατανεμημένα συστήματα, κλπ.), Λογισμικό, Βάσεις Δεδομένων και Τηλεπικοινωνίες.

Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται οι τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη των ΠΣ. Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού ΠΣ, Αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες, Εργαλεία Σχεδιασμού - CASE, Πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα του μαθήματος, αναλύονται σημαντικές κατηγορίες Π.Σ. (ERP, SCM, CRM, BI, κλπ) και λειτουργικά θέματα (ανασχεδιασμός - BPR, downsizing, benchmarking, μετάπτωση) με μελέτες περιπτώσεων πραγματικών εφαρμογών. Aναφέρονται στοιχεία για ολική ποιότητα και τις Κοινωνικές επιπτώσεις χρήσης των ΠΣ.

Τέλος, εξετάζονται μέθοδοι Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ημ. Εισαγωγής: 10/1/2012 5:49:34 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/1/2012 5:51:05 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 01, 2012
Συγγράμματα

ΒΙΒΛΙΟ:  Management Information Systems (Prentice Hall)
      By K. and J. LAUDON
      Prentice Hall – International Edition (Tenth Edition - 2006)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤH

Φωτοτυπημένα Κείμενα - Ιστοσελίδα

Ημ. Εισαγωγής: 10/1/2012 5:50:52 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/1/2012 5:51:05 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 01, 2012
Βαθμολογία

Ο βαθμός προκύπτει 70% από την Τελική Εξέταση και 30% από την Εργασία με αναφορά στο ERP / SAP.

Ημ. Εισαγωγής: 10/1/2012 5:39:58 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/1/2012 5:51:03 PM